Wypełnij formularz zacznij oszczędzać!

Pierwsza zmiana dostawcy energii.

Jeśli odbiorca udziela pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy.

 

1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży.
W tym kroku odbiorca upoważnia nowego sprzedawcę do reprezentowania go przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. W tym przypadku nowy sprzedawca - w imieniu odbiorcy - dokonuje niezbędnych formalności tj. wypowiada umowę dotychczasowemu sprzedawcy, zawiera (o ile to konieczne) umowę o świadczenie usług dystrybucji z operatorem systemu dystrybucyjnego.

 2. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą.

 

Jeśli odbiorca sam przeprowadza procedurę zmiany.

1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży.

Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą - takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży.
Odbiorca może zapytać nowego sprzedawcę o możliwość zawarcia umowy kompleksowej (zamiast dwóch umów – umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji)

2. Odbiorca wypowiada obowiązującą dotychczas umowę sprzedaży

W przypadku pierwszej zmiany odbiorca wypowiada zazwyczaj tzw. umowę kompleksową, czyli obejmującą zarówno warunki sprzedaży energii elektrycznej, jak i świadczenia usługi dystrybucji.
 

3. Odbiorca zawiera umowę o świadczenie usługi dystrybucji

Po wypowiedzeniu umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą, odbiorca zawiera z operatorem systemu dystrybucyjnego umowę o świadczenie usług dystrybucji. Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej. Istotne jest, że nową umowę o świadczenie usługi dystrybucji odbiorca może zawrzeć na czas nieokreślony. W takim przypadku nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach sprzedawców.

4. Odbiorca informuje operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą

Zgłoszenie odbywa się z wykorzystaniem formularza udostępnianego przez operatora systemu dystrybucyjnego (m.in. na stronie internetowej operatora).
 

5. Ewentualne dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników)

W zależności od wielkości zużycia energii zmiana sprzedawcy może wymagać dostosowania układu pomiarowo - rozliczeniowego. Koszty dostosowania układu ponosi właściciel układu, którym w przypadku odbiorców w gospodarstwie domowym jest operator systemu dystrybucyjnego.
 

6. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą

W przypadku liczników bez transmisji danych odczyt taki może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy. Stan licznika na dzień zmiany sprzedawcy operator przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy - na tej podstawie dokonywane jest rozliczenie końcowe.

 

Druga zmiana dostawcy energii

 

 

Jeśli odbiorca udziela pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy.

 

  1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży, upoważniając sprzedawcę do reprezentowania go przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą.
  2. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą.

 

Jeśli odbiorca sam przeprowadza procedurę zmiany.

 

  1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży.

    Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą - takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży.
    Odbiorca może zapytać nowego sprzedawcę o możliwość zawarcia umowy kompleksowej (zamiast dwóch umów – umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji)
  2. Odbiorca wypowiada obowiązującą dotychczas umowę sprzedaży
  3. Odbiorca informuje operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą
  4. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą.